Eastern Syriac :ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܓܳܘܳܢܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :ga: wa: ' na: i:t
Category :adverb
English :generally , commonly , extensively but not universally
French :généralement , communément ,à grande échelle mais pas universellement
Dialect :Eastern Syriac

Oraham

Oraham