Eastern Syriac :ܓܘܼܝܵܐ ܫܵܘܝܵܐ
Western Syriac :ܓܽܘܝܳܐ ܫܳܘܝܳܐ
Eastern phonetic :' gu nia ' šu ia
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :an equal-sided angle
French :un angle à côtés égaux
Dialect :Urmiah