Eastern Syriac :ܡܣܲܚܦܵܬܹܐ
Western Syriac :ܡܣܰܚܦܳܬܶܐ
Root :ܣܚܦ
Eastern phonetic :msaḥ ' pa: ti:
Category :noun
[City → Buildings]
English :ruins ;
French :des ruines , les décombres (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܚܦ, ܡܣܲܚܦܘܼܬܵܐ, ܣܵܚܹܦ, ܡܣܲܚܦܵܢܵܐ

Variants : ܣܚܝܼܦܵܬܹ̈ܐ

See also : ܘܵܝܪܵܢ, ܘܵܝܪܵܢ, ܚܵܪܵܒܝܼ, ܡܘܼܫܲܡܝܼܪ, ܡܝܼܪܲܬ, ܨܕܵܐ, ܚܲܪ̈ܒܵܬܹܐ, ܚܵܪܵܒ̈ܝܹܐ

Source : Maclean