Eastern Syriac :ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܨܸܨܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܟܬܺܝܒ݂ܬܳܐ ܨܶܨܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :' ktiu: ta: ṣi ṣa: ' né ta:
Category :noun
[Humanities → History]
English :cuneiform handwriting ;
French :l'écriture cunéiforme ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܟܵܗܢܵܝܬܵܐ, ܟܵܗܢܵܝܵܐ, ܟܘܼܡܪܵܝܵܐ, ܨܸܨܵܢܵܝܵܐ, ܣܸܟܵܢܵܝܵܐ

Source : Maclean