Eastern Syriac :ܓܵܘܪܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܳܘܪܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ge ra ' na ia
Category :noun
[Colors]
English :gray , grayish , grey
French :gris , grisâtre , grisonnant
Dialect :Urmiah