Eastern Syriac :ܫܵܗ݇ܝܼ
Western Syriac :ܫܳܗ݇ܺܝ
Eastern phonetic :' ša: i:
Category :noun
[Trade]
English :a copper coin worth before 1900 1/ ܩܪܢ = 10 ܦܵܪܹܐ = 50 ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ ;
French :pièce de cuivre valant avant 1900 1/ ܩܪܢ = 10 ܦܵܪܹܐ = 50 ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ ;
Dialect :Urmiah

See also : ܦܵܪܵܐ, ܩܪܵܢ, ܕܝܼܢܵܪܵܐ, ܥܵܒܵܣܝܼ

this is a Persian word

mot persan