Eastern Syriac :ܚܘܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܚܘܺܝܠܳܐ
Eastern phonetic :' ḥwi: la:
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Genesis : 10, 7 : Havilah ; 2) Al Qosh : Arabic origin : squinting / being cross-eyed , also spelled ܚܘܼܠ ; 3) Peshitta ; 1 Samuel : 23, 19 : Hachilah , see ܚܟܝܼܠܵܐ ;
French :1) Genèse : 10, 7 : Havilah ; 2) Al Qosh : origine arabe : le strabisme / le fait de loucher , s'écrit aussi ܚܘܼܠ ; 3) Peshitta ; 1 Samuel : 23, 19 : Hakila , voir ܚܟܝܼܠܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac