Eastern Syriac :ܡܸܢ ܓܹܒܵܐ ܕ
Western Syriac :ܡܶܢ ܓܶܒܳܐ ܕ
Eastern phonetic :min ' gi:b ba:d
Category :preposition
English :instead of ;
French :au lieu de , à la place de ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢ, ܓܹܒܵܐ, ܡܸܢ ܓܸܒܵܐ ܕ, ܡܓܹܒ

See also : ܒܲܕܡܹܢ, ܒܗܵܝܕ, ܒܘܼܕ, ܡܸܢ ܝܲܕ݂, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܒܩܸܨܲܬ݂, ܡܸܢ ܩܸܨܲܬ݂, ܒܲܕܲܡ, ܒܗܵܝܿ ܕ, ܥܲܠ ܗܵܝ ܕ, ܒܝܲܕ݂ ܕ, ܥܲܠ ܕ, ܒܚܸܠܦܵܐ ܕ, ܡܒܵܕܵܠ, ܒܚܸܠܦܵܐ ܕ, ܚܠܵܦ, ܚܠܵܦܵܐ ܕ