Eastern Syriac :ܚܹܙܲܩܝܵܐ
Western Syriac :ܚܶܙܰܩܝܳܐ
Eastern phonetic :ḥi: ' za: qia:
Category :proper noun
[Human being]
English :2 Kings : 18, 1 : Hezekiah ;
French :2 Rois : 18, 1 : Hézékiah ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ, ܝܲܗ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ

Hebrew etymology : "Jah(weh) is strong"

étymologie hébraïque : "Jah(weh) est fort"