Eastern Syriac :ܫܸܡܫܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܡܫܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܫܡܫ
Eastern phonetic :šim ša: ' né ta:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English := ܚܘܼܦܵܝܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ : a solar eclipse ;
French := ܚܘܼܦܵܝܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ : une éclipse de soleil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܡܫ, ܫܸܡܫܵܐ, ܫܵܡܵܫܘܼܬܵܐ, ܫܸܡܫܲܝ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܸܡܫܵܝܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܪܵܬ݇, ܒܲܪܬ݇ ܫܸܡܫܵܐ, ܫܲܡܣܝܼܵܐ, ܫܸܡܫܘܿܢ, ܫܸܡܫܲܝ, ܫܸܡܫܝܼ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܲܡܵܫܝܼܬ݂ܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܹܝܢ ܫܸܡܫܵܐ

See also : ܚܸܫܟܵܐ, ܚܘܼܫܟܵܐ, ܛܘܼܠܵܩܵܐ, ܚܵܣܹܦ, ܐܸܩܠܝܼܦܣܝܼܣ, ܐܵܬܹܠܝܵܐ, ܡܚܲܦܝܵܢܵܐ, ܟܘܼܣܵܦܵܐ, ܚܘܼܦܵܝܵܐ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun