Eastern Syriac :ܚܵܨܸܨܘܿܢ ܬܵܡܵܪ
Western Syriac :ܚܳܨܶܨܽܘܢ ܬܳܡܳܪ
Eastern phonetic :ḥa ' ṣi ṣu: ' ta: ma:r
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Genesis : 14, 7 : Hazezon Tamar / Ein Guedi / Engedi ;
French :Genèse : 14, 7 : Hazezon Tamar / Ein Guédi ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܹܝܢܓܵܕ

Peshitta : ܥܹܝܢ ܓܵܕ

Peshitta : ܥܹܝܢ ܓܵܕ