Eastern Syriac :ܓ̰ܝܼܓܵܪ ܚܘܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܺܝܓܳܪ ܚܘܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' dji: ga:r ' ḥwar ta:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :a lung ; ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܠܓ̰ܝܼܓܵܪ : related to the lungs , pulmonary ; ܘܲܪܝܼܕܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܵܪ : pulmonary artery ;
French :un poumon ; ܒܲܝܬܵܝܵܐ ܠܓ̰ܝܼܓܵܪ : ayant trait au poumon , pulmonaire ; ܘܲܪܝܼܕܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܵܪ : artère pulmonaire ;
Dialect :Urmiah

See also : ܪܵܐܬܵܐ, ܪܵܐܬܵܢܵܝܵܐ, ܦܪܘܼܬ݂ܵܐ

Akkadian ḥašû : lungs

akkadien ḥašû : les poumons