Eastern Syriac :ܚܲܢܲܢܝܵܐ
Western Syriac :ܚܰܢܰܢܝܳܐ
Root :ܚܢܢ
Eastern phonetic :ḥa ' na nia:
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Acts : 5, 5 : Ananias ; 2) Nehemiah : 3, 8 : Hananiah ;
French :1) Actes : 5, 5 : Ananias ; 2) Néhémie : 3, 8 : Hananiah ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܢܢ, ܒܲܪܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܲܢܵܢܵܐ, ܚܵܐܸܢ, ܚܲܢܵܢ, ܚܢܵܢܵܐ