Eastern Syriac :ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ
Western Syriac :ܚܢܳܢܺܝܫܽܘܥ
Root :ܚܢܢ
Eastern phonetic :ḥna: ' ni: šu:
Category :proper noun
[Human being]
English :a proper name : literally : "Jesus' grace" ;
French :nom propre : littéralement : "la grâce de Jésus" ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܢܢ