Eastern Syriac :ܚܸܦܨܝܼ ܒܵܗܿ
Western Syriac :ܚܶܦܨܺܝ ܒܳܗܿ
Eastern phonetic :' ḥip ṣi: ' ba:
Category :proper noun
[Human being]
English :1) 2 Kings : 21, 1 : Hepthsibah ; 2) Isaiah : 62, 4 : "my delight in in her" / Hephsi Bah ;
French :1) 2 Rois : 21, 1 : Hepthsiba ; 2) Esaïe : 62, 4 : "mon plaisir est en elle" / Hepthsi Bah ;
Dialect :Eastern Syriac

Peshitta : in 1) ܚܲܒ݂ܨܝܼ ܒ݂ܵܗܿ and in 2) ܨܒ݂ܝܵܢܝ

Peshitta : en 1) ܚܲܒ݂ܨܝܼ ܒ݂ܵܗܿ et en 2) ܨܒ݂ܝܵܢܝ