Eastern Syriac :ܩܢܲܙܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܢܰܙܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' qnaz tha:
Category :noun
English :Lishani : a whip ;
French :Lishani : un fouet ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܠܘܿܡܒܵܛܵܐ, ܒܠܘܼܡܒܛܵܐ, ܚܵܪܵܙܵܢ, ܟ̰ܲܠܟ̰ܸܝܵܢܵܐ, ܦܪܵܓܠܵܐ, ܓܣܘܼܪܬܵܐ, ܐܸܣܩܛܵܐ, ܫܲܘܛܵܐ

Akkadian : naṭû : to whip , ištuḫḫu / maḫītu / qinnazu : a whip , tamšāru : a whip , a lash / a whip-cord

akkadien : naṭû : fouetter , ištuḫḫu / maḫītu / qinnazu : un fouet , tamšāru : un fouet , une lanière, une corde de fouet