Eastern Syriac :ܓ̰ܝܵܪܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܝܳܪܳܐ
Eastern phonetic :' djia: ra:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :to urinate , to make water , to piss / to pee / to take a leak ; ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܓ̰ܝܵܪܵܐ : see ܒܹܝܬ ܬܲܦܫܘܼܪܬܵܐ à ܬܲܦܫܘܼܪܬܵܐ ;
French :uriner , pisser ; ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܓ̰ܝܵܪܵܐ : voir ܒܹܝܬ ܬܲܦܫܘܼܪܬܵܐ à ܬܲܦܫܘܼܪܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܬܵܐܹܢ, ܬܝܵܢܵܐ, ܬܝܼܢܹ̈ܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun

Origin : Kurdish