Eastern Syriac :ܓܠܵܐ
Western Syriac :ܓܠܳܐ
Root :ܓܠܝ
Eastern phonetic :' gla:
Category :verb
English :to reveal , to disclose , to unveil ;
French :révéler , dévoiler , laisser voir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܝ, ܓܸܠܝܵܢܵܐ, ܓܸܠܵܝܘܿܢܵܐ, ܓܸܠܝܘܿܢܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܡܓܵܠܹܐ, ܓܵܠܝܘܼܬܵܐ, ܓܘܼܠܵܝܵܐ, ܡܓܲܠܝܘܼܬܵܐ

See also : ܚܘܐ, ܓ݂ܵܠܓܘܼܠܹܐ, ܗܵܬܸܟ