Eastern Syriac :ܓܲܠܓ̰ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܰܠܓ̰ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :gal ' dja: na:
Category :noun
English :stretcher ;
French :étireur , allongeur , agrandisseur ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܠܵܓ̰ܵܐ, ܓܠܵܓ̰ܬܵܐ, ܓܠܝܼܓ̰ܵܐ

See also : ܦܘܼܫܵܚܵܐ, ܝ݇ܪܵܟ݂ܵܐ, ܡܵܬܸܚ, ܡܲܡܬܸܚ, ܡܬܵܚܵܐ