Eastern Syriac :ܟܵܘܕܸܢܬܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܕܶܢܬܳܐ
Eastern phonetic :ko: ' din ta:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :feminine of ܟܵܘܸܕܢܵܐ : a she-mule , see ܟܘܼܕܢܵܐ ;
French :féminin de ܟܵܘܸܕܢܵܐ : une mule , voir ܟܘܼܕܢܵܐ ;
Dialect :Urmiah, Al Qosh

Cf. ܟܵܘܕܢܵܐ, ܟܘܿܕܲܢܬܵܐ, ܟܘܼܕ݂ܲܢܬܵܐ, ܟܵܕܸܢܬܵܐ