Eastern Syriac :ܟ̰ܘܼܚ
Western Syriac :ܟ̰ܽܘܚ
Eastern phonetic :' tšu:ḥ
Category :noun
[Clothing]
English :1) the Kurdish name of a mountain ; 2) Al Qosh : see ܟ̰ܘܼܚܵܐ ;
French :1) nom (kurde) d'une montagne ; 2) Al Qosh : voir ܟ̰ܘܼܚܵܐ ;
Dialect :NENA, Al Qosh