Eastern Syriac :ܡܲܦܘܼܚܵܐ
Western Syriac :ܡܰܦܽܘܚܳܐ
Root :ܢܦܚ
Eastern phonetic :ma ' pu: ḥa:
Category :noun
[Industry]
English :bellows ;
French :un soufflet de forge ... ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܦܚܵܐ, ܢܵܦܸܚ, ܡܲܦܘܼܚܝܼܬܵܐ, ܢܲܦܵܚܵܐ, ܢܵܦܘܿܚܵܐ

Variants : ܡܲܢܦܵܚ, ܡܲܦܘܼܚܵܢܵܐ

See also : ܟܘܼܪܵܐ

Akkadian : napūḫu / nappuḫu

akkadien : napūḫu / nappuḫu