Eastern Syriac :ܟܘܼܫ
Western Syriac :ܟܽܘܫ
Eastern phonetic :' ku:š
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Genesis : 10, 6 : Cush ; 2) Ethiopia , Abyssinia ;
French :1) Genèse : 10, 6 : Cusch ; 2) l'Ethiopie , l'Abyssinie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܘܼܫܵܝܵܐ, ܟܘܿܫܝܼ