Eastern Syriac :ܓܲܡܒܵܠܘܼܫܟܵܐ
Western Syriac :ܓܰܡܒܳܠܽܘܫܟܳܐ
Eastern phonetic :gam ba: ' lu:š ka:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a bullet ;
French :une balle (d'arme à feu) :
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܘܿܨܵܐ, ܨܵܟ̰ܡܵܐ, ܟ̰ܵܗܵܐܪܦܵܪܵܗ, ܟ̰ܲܪܦܵܪܵܐ, ܩܘܼܪܡܵܐ, ܦܘܼܟܵܐ, ܦܘܼܫܵܢܓ, ܪܨܵܨܬܵܐ, ܓܸܢܒܘܿܠܬܵܐ