Eastern Syriac :ܥܘܼܕܵܕܹ̈ܐ
Western Syriac :ܥܽܘܕܳܕ̈ܶܐ
Eastern phonetic :u: ' da: dé
Category :noun
[Clothing]
English :rags , tatters (?) ;
French :des haillons , des hardes , des guenilles , des loques , des nippes ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin