Eastern Syriac :ܟܦܝܼܦܬܵܐ
Western Syriac :ܟܦܺܝܦܬܳܐ
Eastern phonetic :' kpi:p ta:
Category :adjective
[Art → Drawing]
English :feminine of ܟܦܝܼܦܵܐ : bowed , bent down , leaning ;
French :féminin de ܟܦܝܼܦܵܐ : courbe , recourbée , baissée ;
Dialect :NENA

Cf. ܡܵܟܸܦ, ܟܘܼܦܵܐ, ܟܘܼܦܬܵܐ, ܟܵܐܸܦ, ܟܝܼܦܵܐ