Eastern Syriac :ܩܠܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܩܠܺܝܩܳܐ
Eastern phonetic :' qli: qa:
Category :adjective
[Human → Body]
English :cross-eyed , squint-eyed , squinting ;
French :atteint de strabisme , qui louche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܲܠܘܼܩܘܼܬܵܐ, ܩܠܵܩܵܐ, ܩܠܝܼܩܵܐ, ܩܲܠܘܼܩܵܐ

See also : ܟ̰ܸܩܵܐ