Eastern Syriac :ܟܵܫܸܦ
Western Syriac :ܟܳܫܶܦ
Eastern phonetic :' ka: šip
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to reveal , to lay bare / naked , to discover , to blow the cover (?) ; 2) to be discovered ;
French :1) révéler , dévoiler , mettre à nu ; 2) être découvert , être à découvert (?) , être nu (?) , être mis à nu (?) / révélé (?) / démasqué (?) ;
Dialect :NENA, Al Qosh

See also : ܠܓܸܠܝܵܐ, ܒܲܝܘܼܢܹܐ, ܓܸܠܝܵܐ

Maclean

Maclean