Eastern Syriac :ܫܲܠܗܸܒ݂
Western Syriac :ܫܰܠܗܶܒ݂
Eastern phonetic :' šal hiw
Category :noun
[Army → War]
English :to flame , to burn ;
French :flamber , s'enflammer , brûler ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܵܗܵܐ, ܫܲܠܗܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܵܗܸܐ, ܠܵܗܵܢܵܐ, ܠܵܗܵܢܬܵܐ, ܠܵܗܵܐ, ܫܲܠܗܸܒ݂, ܡܫܲܠܗܸܡ

See also : ܫܓ݂ܵܪܵܐ, ܫܦܪ, ܒܥܪ, ܟܘܵܐ, ܟܵܪܟܘܼܡܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܟ݂, ܠܒ݂ܵܟ݂ܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܛܦܵܐ, ܠܵܗܸܐ, ܠܵܝܹܐ, ܡܲܠܗܹܐ, ܡܵܩܸܕ݂, ܝܵܩܸܕ, ܡܫܲܠܗܸܡ, ܣܦܵܦܵܐ, ܫܓ݂ܵܪܵܐ, ܬܦܵܐ