Eastern Syriac :ܡܲܠܗܹܐ
Western Syriac :ܡܰܠܗܶܐ
Eastern phonetic :' mal hi:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :causative of ܠܵܗܸܐ or ܠܵܗ݇ܝܹܐ : to kindle , to set fire to / to burn allumer / to put on fire ;
French :causatif de ܠܵܗܸܐ ou ܠܵܗ݇ܝܹܐ : allumer , mettre le feu à , incendier , brûler / faire cramer ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܫܲܠܗܸܒ݂, ܠܵܗܵܐ, ܫܲܠܗܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܵܗܸܐ, ܠܵܗ݇ܝܵܐ

See also : ܫܪܦ, ܝܵܩܸܕ, ܒܥܪ, ܟܘܵܐ, ܟܵܪܟܘܼܡܹܐ, ܠܵܒ݂ܸܟ݂, ܠܒ݂ܵܟ݂ܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܛܦܵܐ, ܠܵܝܹܐ

Urmiah , Shamisdin : ܡܲܠܹܗ݇ܐ ; Salamas, Qochanis, Gawar : ܡܹܠܹܗ݇ܐ

Ourmia , Shamizdin : ܡܲܠܹܗ݇ܐ ; Salamas, Qotchanès, Gawar : ܡܹܠܹܗ݇ܐ