Eastern Syriac :ܡܒܲܢܩܸܠ
Western Syriac :ܡܒܰܢܩܶܠ
Eastern phonetic :(m) ' ban qil
Category :verb
[Feeding → Drink]
English :1) to drink too much , to indulge in drinking (?) ; 2) Urmiah : to drink quickly ;
French :1) trop boire , abuser de la boisson (?) ; 2) Ourmia : boire vite , ingurgiter / siffler / lamper / descendre ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܩܵܠܵܐ, ܢܩܲܠ, ܫܵܟܝܼܪܵܐ, ܫܲܟܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܫܲܩܵܝܵܐ, ܫܲܬܵܝܵܐ, ܪܵܘܹܐ