Eastern Syriac :ܡܵܓ̰ܝܼܕܝܼ
Western Syriac :ܡܳܓ̰ܺܝܕܺܝ
Eastern phonetic :ma: ' dji: di:
Category :noun
[Trade]
English :1) usually with ܚܘܵܪܵܐ : an Ottoman Turkish dollar worth 4 ܩܪܵܢ or 20 piasters , see ܩܸܪܘܼܫ ; 2) = ܠܝܼܪܵܐ : an Ottoman Turkish pound ;
French :1) d'habitude avec ܚܘܵܪܵܐ : un dollar turc (ottoman) valant 4 ܩܪܵܢ ou 20 piastres , voir ܩܸܪܘܼܫ ; 2) = ܠܝܼܪܵܐ : une livre turque ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܡܵܓ̰ܝܼܕܝܼܵܐ

See also : ܨܸܢܕܘܼܩܵܐ