Eastern Syriac :ܓ̰ܸܢܣܵܐ ܢܹܩܒܬܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܶܢܣܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' djin sa: niq bta: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :the feminine gender ;
French :le genre féminin , le sexe faible (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܸܢܣܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ