Eastern Syriac :ܡܕ̈ܝܼܢܵܬܹܐ
Western Syriac :ܡܕ̈ܺܝܢܳܬܶܐ
Eastern phonetic :mdi: ' na: ti:
Category :noun
[City]
English :plural of ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ : large towns , cities ;
French :pluriel de ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ : des grandes villes , des cités ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܕܝܼܢܵܐ, ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ, ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ, ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ

NENA, Al Qosh : ܡܕ݂ܝܼܢܵܬ݂ܵܐ

NENA, Al Qosh : ܡܕ݂ܝܼܢܵܬ݂ܵܐ