Eastern Syriac :ܡܗܲܪ ܫܵܠܵܠ ܚܲܫ ܒܲܙ
Western Syriac :ܡܗܰܪ ܫܳܠܳܠ ܚܰܫ ܒܰܙ
Eastern phonetic :m ' har ' ša: la:l , ' ḥaš ' baz
Category :proper noun
[Human being]
English :Isaiah : 8, 1 : Mahar Shalal Hash Baz ;
French :Esaïe : 8, 1 : Mahar Shalal Hash Baz ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܡܣܲܪ ܗܵܒ݂ܘܼ ܫܸܒ݂ܝܵܐ

Peshitta : ܡܣܲܪ ܗܵܒ݂ܘܼ ܫܸܒ݂ܝܵܐ

Peshitta : ܡܣܲܪ ܗܵܒ݂ܘܼ ܫܸܒ݂ܝܵܐ