Eastern Syriac :ܡܣܲܪ ܗܵܒ݂ܘܼ ܫܸܒ݂ܝܵܐ
Western Syriac :ܡܣܰܪ ܗܳܒ݂ܽܘ ܫܶܒ݂ܝܳܐ
Eastern phonetic :' msar ' ha wu: ' šu: ia:
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Classical Syriac

ܡܗܲܪ ܫܵܠܵܠ ܚܲܫ ܒܲܙ

Peshitta

Peshitta