Eastern Syriac :ܡܘܼܐܵܒ݂
Western Syriac :ܡܽܘܐܳܒ݂
Eastern phonetic :' mu: a:w
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 19, 37 : Moab ;
French :Genèse : 19, 37 : Moab ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܘܼܐܵܒ݂ܵܝܵܐ