Eastern Syriac :ܡܵܘܗܪܬܵܣ
Western Syriac :ܡܳܘܗܪܬܳܣ
Eastern phonetic :' mo:h rtas
Category :noun
[Sport]
English :a die , dice ;
French :un dé pour jouer ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܵܘܗܪ

See also : ܒܸܟ̰ܘܪܵܐ, ܙܲܩܵܐ, ܦܸܣܦܣܵܐ