Eastern Syriac :ܡܸܛܠ ܕ
Western Syriac :ܡܶܛܠ ܕ
Eastern phonetic :' miṭl d
Category :conjunct
English :1) see ܡܸܛܠ ; 2) see ܠܦܘܼܬ / ܡܸܢ ܦܘܼܡ / ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܐ / ܐܲܝܟ݂ : in accordance with , according to , per ;
French :1) voir ܡܸܛܠ ; 2) voir ܠܦܘܼܬ / ܡܸܢ ܦܘܼܡ / ܠܩܘܼܒ݂ܠܵܐ / ܐܲܝܟ݂ : conformément à , suivant , d'après , selon ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܹܛܠ

See also : ܡܸܢ ܦܘܼܡ, ܠܦܘܼܬ

Source : Maclean, Bailis Shamun