Eastern Syriac :ܡܲܚܢܲܝܸܡ
Western Syriac :ܡܰܚܢܰܝܶܡ
Eastern phonetic :maḥ ' na yim
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 32, 2 : Mahanaim ;
French :Genèse : 32, 2 : Mahanaim ;
Dialect :Classical Syriac

American Revised Version of the Syriac Bible : see ܡܲܚܢܝܼܡ

version américaine révisée de la Bible syriaque : voir ܡܲܚܢܝܼܡ