Eastern Syriac :ܡܚܲܪܒܸܫ
Western Syriac :ܡܚܰܪܒܶܫ
Eastern phonetic :(m) ' ḥer biš
Category :verb
English :1) Urmiah : = ܡܚܲܪܦܸܫ : to search carelessly ; 2) to mix up ;
French :1) Ourmia : = ܡܚܲܪܦܸܫ : chercher négligemment ; 2) mélanger , confondre (?) ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܡܚܲܪܦܸܫ

See also : ܚܵܒ݂ܸܫ, ܡܛܲܪܒܸܫ