Eastern Syriac :ܡܛܲܫܘܸܫ
Western Syriac :ܡܛܰܫܘܶܫ
Eastern phonetic :' mṭaš wiš
Category :verb
[Human → Speech]
English :to whisper , to say in a low voice , to murmur ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܡܬܘܼܫܘܸܫ ܠܹܗ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ : Purto whispered into the schoolmaster's ear / said to the teacher ('s ear) in a low voice , Purto said to the teacher in a subdued voice / with a voice that was hushed and low ;
French :murmurer , chuchoter , dire tout bas / dire à voix basse / dire en aparté à voix basse ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܡܬܘܼܫܘܸܫ ܠܹܗ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ : Pourto dit tout bas / murmura à l'oreille du maître ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܡܬܲܫܸܫ, ܬܸܫܘܸܫܬܵܐ, ܬܲܫܬܸܫ, ܬܲܫܬܘܿܫܹܐ

See also : ܟܫܵܦܵܐ, ܦܲܟ̰ܦܘܼܟ̰ܹܐ, ܦܲܛܦܘܼܬܹܐ

Akkadian : laḫāšu

akkadien : laḫāšu