Eastern Syriac :ܡܬܲܫܸܫ
Western Syriac :ܡܬܰܫܶܫ
Eastern phonetic :' mta šiš
Category :verb
[Human → Speech]
English :to whisper ;
French :chuchoter , murmurer ;
Dialect :NENA

Cf. ܬܸܫܘܸܫܬܵܐ, ܡܛܲܫܘܸܫ

See also : ܟܫܵܦܵܐ, ܦܲܟ̰ܦܘܼܟ̰ܹܐ, ܦܲܛܦܘܼܬܹܐ

Akkadian : laḫāšu

akkadien : laḫāšu