Eastern Syriac :ܡܝܼ
Western Syriac :ܡܺܝ
Eastern phonetic :' mi:
Category :pronoun
Dialect :Al Qosh
Hebrew :mi «who» «qui »

ܡܵܐ

contraction of ܡܵܐ with the ܝ of verb "to be" : ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ ...

contraction de ܡܵܐ avec le ܝ du verbe "être" : ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ ...