Eastern Syriac :ܡܝܼܛܘܿܠܝܼܢܹܐ
Western Syriac :ܡܺܝܛܽܘܠܺܝܢܶܐ
Eastern phonetic :mi: ṭu: ' li: ni:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 20 , 14 : Mitylene ;
French :Actes : 20 , 14 : Mitylène ;
Dialect :Classical Syriac