Eastern Syriac :ܡܝܼܠܹܛܵܐ
Western Syriac :ܡܺܝܠܶܛܳܐ
Eastern phonetic :mi: ' li: ṭa:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 28, 1 : Melita , Malta ;
French :Actes : 28, 1 : Mélita , Malte ;
Dialect :Classical Syriac