Eastern Syriac :ܡܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :mi: ' lu: tha:
Category :noun
[Colors]
English :1) blueness , blue ; 2) green , greenery / greenness grass ... ;
French :1) le bleu ; 2) le vert , la verdure l'herbe ... ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܝܼܠܵܢܵܐ, ܡܝܼܠܵܢܬܵܐ, ܡܝܼܠܵܐ, ܡܲܡܝܸܠ

See also : ܩܝܼܢܵܐ, ܝܸܩܢܵܐ, ܡܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ