Eastern Syriac :ܡܩܲܛܩܸܛ
Western Syriac :ܡܩܰܛܩܶܛ
Root :ܩܛܥ
Eastern phonetic :(m) ' qaṭ qiṭ
Category :verb
[Industry]
English :1) = ܡܩܲܦܩܸܦ ? : to cluck (?) ; 2) = ܡܩܲܛܩܸܛܥ : to divide , to cut up , to hew in pieces ;
French :1) = ܡܩܲܦܩܸܦ ? : glousser (?) / caqueter (?) ; 2) = ܡܩܲܛܩܸܛܥ : couper / découper / partager en morceaux , hacher , mettre en pièces ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܥ, ܡܩܲܛܩܸܛܥ, ܡܲܩܛܸܥ, ܩܛܵܥ݇ܝܬܵܐ, ܡܩܲܛܸܥ, ܩܵܛܸܥ, ܩܛܝܼܥܵܐ

Variants : ܡܟܲܟ̰ܟܸܟܵ, ܡܩܲܟ̰ܩܸܟܵ

Source : Maclean