Eastern Syriac :ܡܲܠܟܝܼܫܘܿܥ
Western Syriac :ܡܰܠܟܺܝܫܽܘܥ
Eastern phonetic :mal ' ki: šu:
Category :proper noun
[Human being]
English :1 Samuel : 14, 49 : Melchishua ;
French :1 Samuel : 14, 49 : Malkischua ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܠܟܵܐ