Eastern Syriac :ܡܲܡܪܹܐ
Western Syriac :ܡܰܡܪܶܐ
Eastern phonetic :' mam ri:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 23, 17 : Mamre ;
French :Genèse : 23, 17 : Mamré ;
Dialect :Classical Syriac